Đề xuất xây dựng hệ sinh thái AI cho Việt Nam: Một mô hình sơ khởi nhưng mang tính quyết định thành bại

Translated title of the contribution: A proposal for an AI ecosystem of Vietnam: A primary yet important framework

Quang Vu Trinh, Kiet Duong, Ngan Luong, Hang Nguyen, Mi Tran

Research output: Contribution to specialist publicationArticle

Abstract

Trên cơ sở thu thập một cách có hệ thống các bằng chứng liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) từ các nghiên cứu và tài liệu hiện có trên thế giới, các tác giả đề xuất xây dựng “Hệ sinh AI” cho Việt Nam ở mức độ sơ khởi, bao gồm 5 trụ cột cốt lõi và liên kết chặt chẽ với nhau: Trụ cột 1 - Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo toàn cầu; Trụ cột 2 - Nền kinh tế; Trụ cột 3 - Hệ thống tài chính; Trụ cột 4 - Doanh nghiệp và đội ngũ nhân sự (Tài chính, Tiếp thị và Quản lý); và Trụ cột 5 - Các vấn đề liên quan đến xã hội và đạo đức. Đồng thời, các tác giả cũng đưa ra những khuyến nghị cho Việt Nam trong việc phát triển các điều luật về AI, như: sự hợp tác giữa các bên liên quan, trách nhiệm kỹ thuật số của doanh nghiệp, mô hình AI tuân thủ tính đạo đức, và quản trị AI phân tầng.

On the basis of systematically collecting evidences related to artificial intelligence (AI) from existing researches and documents in the world, the authors propose to build an "AI generation system" for Vietnam. South is at a preliminary level, including 5 core pillars and closely linked together: Pillar 1 - The development of global artificial intelligence; Pillar 2 - Economy; Pillar 3 - Financial system; Pillar 4 - Enterprise and human resources (Finance, Marketing and Management); and Pillar 5 - Social and ethical issues. At the same time, the authors also give recommendations for Vietnam in developing AI laws, such as: stakeholder cooperation, corporate digital responsibility, AI compliance model. ethics, and stratified AI governance.
Translated title of the contributionA proposal for an AI ecosystem of Vietnam: A primary yet important framework
Original languageUndefined
Specialist publicationVietnam Journal of Science and Technology
PublisherThe Ministry of Science and Technology, Vietnam
Publication statusPublished - 30 Jul 2021

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A proposal for an AI ecosystem of Vietnam: A primary yet important framework'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this