Air indexing for on-demand XML data broadcast

Weiwei Sun, Yongrui Qin, Jingjing Wu, Baihua Zheng, Zhuoyao Zhang, Ping Yu, Peng Liu, Jian Zhang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

18 Citations (Scopus)

Search results