Combined processing chain for freeform optics based on atmospheric pressure plasma processing and bonnet polishing

Xing Su, Peng Ji, Kan Liu, David Walker, Guoyu Yu, Hongyu Li, Duo Li, Bo Wang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

23 Citations (Scopus)

Search results