Dual-channel CNN for efficient abnormal behavior identification through crowd feature engineering

Yuanping Xu, Li Lu, Zhijie Xu, Jia He, Jiliu Zhou, Chaolong Zhang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

15 Citations (Scopus)

Search results