Efficient electron transfer across hydrogen bond interfaces by proton-coupled and -uncoupled pathways

Tao Cheng, Dong Xue Shen, Miao Meng, Suman Mallick, Lijiu Cao, Nathan J. Patmore, Hong Li Zhang, Shan Feng Zou, Huo Wen Chen, Yi Qin, Yi Yang Wu, Chun Y. Liu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

12 Citations (Scopus)

Search results