Enriching the semantics of variational geometric constraint data with ontology

Wenlong Lu, Yuchu Qin, Xiaojun Liu, Meifa Huang, Liping Zhou, Xiangqian Jiang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

36 Citations (Scopus)

Search results