Entropy-based method for evaluating spatial distribution of form errors for precision assembly

Qiushuang Zhang, Zhongqing Zhang, Xin Jin, Wenhan Zeng, Shan Lou, Xiangqian Jiang, Zhijing Zhang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

12 Citations (Scopus)

Search results