Laves-phase evolution during aging in 9Cr-1.8W-0.5Mo-VNb steel for USC power plants

Xue Wang, Qiang Xu, Shu Min Yu, Lei Hu, Hong Liu, Yao Yao Ren

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

36 Citations (Scopus)

Search results