Modulated diamond cutting for the generation of complicated micro/nanofluidic channels

Zhiwei Zhu, Suet To, Zhen Tong, Zhuoxuan Zhuang, Xiangqian Jiang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

7 Citations (Scopus)

Search results