Selecting a semantic similarity measure for concepts in two different CAD model data ontologies

Wenlong Lu, Yuchu Qin, Qunfen Qi, Wenhan Zeng, Yanru Zhong, Xiaojun Liu, Xiangqian Jiang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

16 Citations (Scopus)

Search results