Torsional Fretting and Torsional Sliding Wear Behaviors of CuNiAl against 42CrMo4 under Dry Condition

Po Zhang, Wenlong Lu, Xiaojun Liu, Wenzheng Zhai, Mingzhuo Zhou, Wenhan Zeng

Research output: Contribution to journalArticle

11 Citations (Scopus)