Torsional fretting wear behavior of CuNiAl against 42CrMo4 under flat on flat contact

Po Zhang, Wenlong Lu, Xiaojun Liu, Mingzhuo Zhou, Wenzheng Zhai, Gengpei Zhang, Wenhan Zeng, Xiangqian (Jang) Jiang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

18 Citations (Scopus)

Search results