Towards a tolerance representation model for generating tolerance specification schemes and corresponding tolerance zones

Yuchu Qin, Wenlong Lu, Qunfen Qi, Xiaojun Liu, Meifa Huang, Paul J. Scott, Xiangqian Jiang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

5 Citations (Scopus)

Search results