Towards Intelligent Crowd Behavior Understanding through the STFD Descriptor Exploration

Yuanping Xu, Li Lu, Zhijie Xu, Jia He, Jing Wang, Jian Huang, Jun Lu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

4 Citations (Scopus)

Search results